Algemene voorwaarden Silu Home & Wellness


 1. Door het louter geven van een opdracht aanvaardt onze klant uitdrukkelijk de hierna bedongen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor alle verkopen en opdrachten met en door ons aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits schriftelijk akkoord desbetreffend van onzentwege. Feitelijke afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld door de klant, zelfs bij herhaling, rechtigen de klant niet zich daarop te beroepen en zijn in zijnen hoofde geen verworven recht. Afwijkende bedingingen op de bestelbonnen of andere geschriften uitgaande van onze klanten, worden uitdrukkelijk als niet geldend erkend. Zij erkennen a contrarie onderhavige algemene voorwaarden als de regels van het contract tussen onszelf en de opdrachtgever regerend.
 2. Onze prijsaanbiedingen zijn slechts geldig indien ze binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk worden aanvaard, behoudens andersluidende vermelding op onze offerte
 3. Alle prijzen van de aangeboden artikelen zijn in Euro, inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Bezorg- en plaatsingskosten zijn niet in de prijs inbegrepen tenzij anders overeengekomen.
 4. In geval wij in opdracht van de algemene aannemer werken of installaties uitvoeren, zijn wij slechts gehouden aan de voorwaarden van het door de algemene aannemer aangenomen bestek, voor zover dit laatste ons ten gepaste tijde werd medegedeeld en wij de daarin vervatte clausules schriftelijk hebben erkend.
 5. Wij houden ons het recht voor alle contractueel bedongen prijzen bij de facturatie of op het ogenblik der eindafrekening aan te passen aan de schommelingen van lonen, prijzen, lasten en indexcijfer. Meerwerk wordt gefactureerd aan de prijs van de dag. Dit alles geld ook voor werken tegen vaste prijs en dit zelfs zonder schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever.
 6. In geval van betwistingen nopend mondeling opgegeven uurloon, zullen de partijen onderworpen zijn aan de uurlonen in regie zoals uitgegeven door de nationale confederatie van het bouwbedrijf.
 7. Opdrachtgevers, hun aangestelde en derden betreden de werken op eigen risico; wij zijn niet verantwoordelijk voor de ongevallen die hen kunnen overkomen zelfs door of ten gevolge van onze materialen of uitrustingen.
 8. In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behouden wij ons het recht voor opdrachten, zelfs voorafgaandelijk door ons aanvaard, niet uit te voeren, of, voorafgaand de uitvoering een waarborgsom te eisen, specifiek ten onzen gunste geconsigneerd, voldoende om de kostprijs van de uitvoering te dekken.
 9. Uitvoeringswerken worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de opdrachtgever, behoudens andere uitdrukkelijke vermelding. Geen enkele vertraging in de uitvoering kan aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst ten onze nadele, noch tot schadevergoeding. Ingeval van overmacht zijn wij ontlast van onze verplichting tot uitvoering, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 10. Ingeval van contractbreuk lastens de medecontractant, om welke reden ook, is de medecontractant van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt bepaald op 35% van het contract of van dat gedeelte ervan dat normaliter nog diende te worden uitgevoerd.
 11. Alle klachten betreffende de non-conformiteit van uitgevoerde werken en facturen, dienen ons per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen, te rekenen vanaf de uitvoering/verzending van de factuur te bereiken; elke klacht buiten deze termijnen gesteld, is onontvankelijk.
 12. De betaling van de facturen dient op de overeengekomen vervaldag op onze zetel te geschieden. Indien er geen vervaldag wordt bepaald, den zijn onze facturen contant betaalbaar binnen de 8 dagen. Kortingen wegens contante betaling worden niet toegestaan. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidsinterest ten belope van 12% op jaarbasis, berekend vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom inclusief BTW.
 13. Goederen die gratis verkregen worden genieten van geen enkele vorm van garantie.
 14. Door het loutere feit van het onbetaald zijn van één factuur één maand na haar vervaldag, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van werken van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te schorsen en dit tot de complete betaling van alle opeisbare bedragen door de opdrachtgever, onverminderd de toepassing van de artikelen 12, 15 en 16 van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever kan deze schorsing niet aanwenden om de niet-betaling van facturen te rechtvaardigen en deze schorsing kan evenmin aanleiding geven tot enige schadevergoeding ten gunste van de opdrachtgever.
 15. Na het verzenden van een aanmaning per eenvoudige brief die zonder gevolg is gebleven, en onafgezien uitdrukkelijk andersluidende betalingstermijnen tussen partijen overeengekomen, is van rechtswege en zonder verder ingebrekestelling de totaliteit van de schulden van de klant opeisbaar, zelfs al is de eventuele vervaldag van één of meerdere facturen nog niet aangebroken.
 16. Ingeval van enige weldanige wanprestatie van de klant van de opdrachtgever, inclusief wanbetaling (niet-of niet-tijdige betaling) is de opdrachtgever van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% gerekend op de hoofdsom inclusief BTW, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 2500,00.
 17. Het trekken van wisselbrieven betekend geen schuldvernieuwing; een dergelijke zaak impliceert dat, onafgezien de wisselverrichting, onderhavige voorwaarden integraal en volledig van kracht blijven. Wisselbrieven worden door ons aanvaard mits ze zijn geaccepteerd door de betrokkene en gevalideerd door een derde, solvent persoon, ingeval de betrokkene geen fysische persoon is, doch een morele. De vervaldag op de dito wisselbrieven zal nooit langer zijn dan 90 dagen.
 18. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze uitbating houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de Rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze uitbating houden, wij behouden ons het recht een forfaitair bedrag aan te rekenen voor het opstarten van een gerechtelijk dossier.
 19. Garantie is eigen aan de klant en is niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Silu home&wellness.
 20. Zolang er openstaande facturen zijn heeft de klant geen recht op enige vorm van garantie of herstelling.
 21. Keuring of herkeuring van de elektrische installatie is ten laste van de klant.
 22. Alle goederen worden contant betaald bij levering door middel van contanten, bankcheque, bancontact of overschrijven.
 23. Bestelde goederen moeten na 60 dagen volledig betaald worden indien deze niet geleverd of afgehaald worden. Deze goederen kunnen gratis gestald worden in ons magazijn tot afroep van de klant.
 24. Wij zijn niet verantwoordelijk voor waterschade aan andere materialen veroorzaakt ten gevolge van de spa.
 25. Hijswerk voor het leveren van een spa of zwemspa, houdt enkel in , de huur van de kraan. Vergunningen, afzetten van de straat, signalisatie en/of extra rijvakken zijn steeds ten laste van de klant.
 26. Bij het “in” de grond plaatsen van een spa of zwemspa is Silu home&wellness niet verantwoordelijk voor de drainage-afvoer-leegpompen van de put waar de spa of zwemspa zich in bevind. Schade door onderlopen/ waterschade van de spa of zwemspa is nooit ten laste van Silu home&wellness. De klant moet de nodige voorzorgen nemen en is hiervoor verantwoordelijk.
 27. Bij het hijsen van een spa of zwemspa door een andere firma dan door Silu home&wellness aangesteld, is schade steeds ten laste van de klant.
 28. De klant is geacht de “garantie voorwaarden” die door Silu home&wellness worden aangeboden te kennen en te aanvaarden. De garantie voorwaarden zijn steeds te verkrijgen op aanvraag.